ReadyPlanet.com


Notary Public

 

 

 

 

Notary Serviceบริการรองรายมือชื่อในแบบคำขอ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนหจกฯ  ราคาพิเศษติดต่อขอให้บริการได้ที่สำนักงานครับ

 

 

 

 
รับรองลายมือชื่อและเอกสาร

 

 

 

 
รับรองเอกสาร

 

 

 

 
รับรองบุคคล เอกสารเพื่อใช้ในต่างประเทศ

 

โดยทนายผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร NOTARY SERVICES  

 รูปแบบการรับรองเอกสาร(Notarization forms) มีดังนี้
1. การรับรองลายมือชื่อบุคคลที่ได้ลงชื่อต่อหน้า(Attestation of signature)

 

 

 

Before me

 

 

 

 
 
2. การรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องตรงกับต้นฉบับ( Certified of copy)
Certified true copy of passport_1
Certified true copy of passport_2
Certified true copy of house registration
Certified true copy of Thai ID Card

 

 

 

 
3. การรับรองภาพถ่ายบุคคลที่เป็นบุคคลๆเดียวกัน( Attestation of Photo of Person)
Certified photo of Person
4. การทำคำสาบานที่เกี่ยวข้องกับพยานวัตถุหรือเอกสาร( Administering Oaths)
Administering Oaths
5. การบันทึกคำให้การที่ต้องมีคำสาบาน( Affidavit)
Testimony and Oaths
6. การรับรองข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นว่าเป็นความจริง( Attestation of fact)
Attestation of Fact

 

7. การทำคำคัดค้าน( Protest)
8. การเก็บรักษาเอกสารหรือทรัพย์สิน( Documents & Assets Keeping)
9. การทำคำบันทึกหมายเหตุแนบท้ายเอกสารต่างๆ( Apostil)
10. การทำคำรับรองภูมิลำเนาของบุคคล( Attestation of Address)
Attestation of Address
11. การลงนามเป็นพยานในเอกสารนั้นๆ( Attestation of Witness)
Attestation of Witness
12. การทำคำรับรองประเภทอื่นๆ( Others Attestation)
Confirmation of Birth day
Certified Correct Translation
Share transfer Agreement

โทรด่วน 084-6078980 ราคาตกลงกันได้