ReadyPlanet.com


ถ้าต้องการให้รับรอง Notary สูติบัตร เด็กที่อายุ 10 ปี จะต้องทำอย่างไรครับ


ถ้าต้องการให้รับรอง Notary สูติบัตร เด็กที่อายุ 10 ปี  จะต้องทำอย่างไรครับ  Post by papone :: Date 2019-04-27 09:12:19


[1]

Opinion No. 1 (4169404)

บิดา มารดา หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการที่กรมการกงสุลได้ครับ

 

By Admin Answer by WebmasterDate 2019-04-27 09:18:16[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail