ReadyPlanet.com


แรงงานต่างด้าวออกจากงานต้องแจ้งกรมการจัดหางานไหมครับ ถ้าไม่แจ้งจะมีโทษอย่างไรครับ


แรงงานต่างด้าวออกจากงานต้องแจ้งกรมการจัดหางานไหมครับ ถ้าไม่แจ้งจะมีโทษอย่างไรครับPost by nun :: Date 2019-04-30 15:50:01


[1]

Opinion No. 1 (4169736)

ต้องแจ้งครับ หากไม่แจ้งมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

 

By Admin Answer by WebmasterDate 2019-04-30 15:52:22[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail