ReadyPlanet.com


กฏหมายแรงงานใหม่ลูกจ้างมีสิทธิลากิจได้กี่วันครับ


กฏหมายแรงงานใหม่ลูกจ้างมีสิทธิลากิจได้กี่วันครับPost by piyapong :: Date 2019-05-02 11:51:58


[1]

Opinion No. 1 (4169916)

  กฏหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

กรณีลากิจ  เพิ่มสิทธิ์ให้ลูกจ้างสามารถลากิจธุระอันจำเป็น ได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน โดยที่ยังได้รับค่าจ้างตามปกติ 

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

 

By Admin Answer by WebmasterDate 2019-05-02 11:56:54[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail