ReadyPlanet.com


สอบถามครับ Emergency Certificate อะไรครับ


สอบถามครับ Emergency Certificate อะไรครับ  Post by manote :: Date 2019-05-21 15:10:38


[1]

Opinion No. 1 (4172398)

 Emergency Certificate  คือ เอกสารการเดินทางที่กองตรวจลงตราฯ กรมการกงสุลออกให้กับคนต่างชาติในการเดินทางออกจากเมืองไทยแบบฉุกเฉิน ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวเป็นกลุ่มคนพิเศษที่ไม่สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางของประเทศใดๆ ในประเทศไทยได้ เช่่น

1. คนต่างชาติที่ทำหนังสือเดินทางหาย และไม่มีสถานฑูตของตนตั้งอยู่ในประเทศไทย

2. บุตรของคนต่างชาติที่เกิดในประเทศไทย แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย และไม่มีสถานฑูตของตนตั้งอยู่ในประเทศไทย

3. เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

4. คนต่างชาติที่ลี่ภัยทางการเมืองมาอยู่ประเทศไทย

By Admin Answer by WebmasterDate 2019-05-21 15:27:50[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail