ReadyPlanet.com


สอบถามครับบริษัทฯ ได้จ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน และจะเลิกจ้างคนค่างด้าวจะต้องแจ้งกรมแรงงานภายในกี่วันคร


สอบถามครับบริษัทฯ ได้จ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน และจะเลิกจ้างคนค่างด้าวจะต้องแจ้งกรมแรงงานภายในกี่วันครับPost by preter :: Date 2019-06-10 15:10:12


[1]

Opinion No. 1 (4175121)

 นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานหรือให้ย้ายไปทำงานที่อื่น หรือออกจากงานต้องแจ้งภายใน 15วัน นับแต่วันที่รับเข้าทำงานหรือย้าย หรือออกจากงาน (ผู้ฝ่าฝื่นมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท) ครับ

By Admin Answer by WebmasterDate 2019-06-10 15:11:17[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail