ReadyPlanet.com


Our Services article

Notarial CertificateOffice CertificateNotarial DegreeNotice CerPublic Certificate

           Notarial Services Attorney(Notary Public) คือบุคคลที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ หรือรับรองเอกสารเช่นว่านั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับหรือทำคำรับรองประเภทอื่นๆรวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วย ทั้งนี้โดยส่วนมากแล้วจะนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หรือสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
แต่สำหรับคนต่างประเทศแล้วคงจะเข้าใจและคุ้นเคยกับบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public เป็นอย่างดีแต่อาจจะไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ Notary Public แล้วหรือไม่? และเป็นใคร?
         ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า Notarial services Attorney จะพบได้ที่สำนักงานกฎหมายทั่วๆไปและทนายความผู้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความอีกหนึ่งใบอนุญาต จึงจะได้ชื่อว่าเป็น Notarial services Attorney ที่มีอำนาจเช่นเดียวกับ  Notary Public อย่างแท้จริง
ในปัจจุบันนี้ สภาทนายความแห่งประเทศไทย (The Lawyers council Of Thailand) ได้บัญญัติข้อกำหนดว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองและลายมือชื่อและเอกสารขึ้นในปี พ.ศ. 2546 และได้เปิดการอบรมหลักสูตรการรับรองลายมือชื่อและเอกสารให้แก่ทนายความที่ต้องการทำหน้าที่ดังกล่าวและออกใบอนุญาตให้แก่ทนายความที่ผ่านการอมรบในหลักสูตรดังกล่าวแล้วในกรณีที่ท่านต้องการรับรองลายมือชื่อหรือรับรองสำเนาเอกสารหรือรับรองข้อเท็จจริงในกรณี รูปแบบการรับรอง (Notarization) ตามข้อกำหนดของสภาทนายความแห่งประเทศไทย
มีหลายรูปแบบ ดังนี้

 

ทนายรับรองเอกสาร โนตารี พับลิค Notary Public โทร 084-6078980

1.ให้คำปรึกษาด้านงานเอกสารโนตารีพับลิค เพื่อทำนิติกรรมและบังคับใช้ได้อีก       ประเทศหนึ่ง
2. รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ
3. รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อศึกษาต่างประเทศ
4. รับแปลเอกสาร เอกสารราชการ รับรองเอกสารคำแปล รับรองเอกสารมหาชน
5. รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง
6. รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

*รับรองลายมือชื่อในเอกสาร
*
รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
*
รับรองคำแปลเอกสาร
*
รับรองข้อเท็จจริง
*
รับรองสำเนาเอกสาร
*
รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
*
จัดทำคำสาบาน
*
จัดทำบันทึกคำให้การ
*
ทำคำคัดค้านตราสาร
*
รับรองตัวบุคคล
*
ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

            ดังนั้น การที่ท่านในฐานะที่ท่านเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะทำคำรับรองลายมือชื่อหรือรับรองเอกสารหรือทำคำรับรองอื่นๆ ทั้งนี้  เพื่อนำเอกสารหรือสำเนาเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็ดี จึงควรคำนึงถึงทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองสำเนาเอกสารเท่านั้น ซึ่งจะทำให้การรับรองลายมือชื่อและการรับรองเอกสารเหล่านั้นถูกต้องสมบูรณ์และท่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้และเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยทนายความที่ทำหน้าที่เป็น Notarial services Attorney แล้วจะเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก
ราคาค่าบริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารหรือคำรับรองอื่นๆดังที่กล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและสมเหตุผล ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาค่ารับรองเอกสารขึ้นอยู่กับความสำคัญของเอกสารที่ให้การรับรองเป็นสำคัญ


 

 

ทนายความ รับรองเอกสาร บริษัทมหาชนจำกัด

รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทมหาชนจำกัด ผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาธุกิจ กระทรวงพาณิชย์

รับรองเอกสารคำแปล รับรองบุคคล ผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาธุกิจ กระทรวงพาณิชย์

รับรองลายมือชื่อกรรมการเพื่อจดทะเบียนนิติบุคคลทั่วไป (ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด)

โนตารี พับลิค Notary Public ได้ทั่วราชอาณาจักร

ทนายความ บริการ รับรองลายมือชื่อ เอกสารที่ต้องการนำไปใช้ในต่างประเทศ

รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ 

NOTARY PUBLIC ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ

        

 

ทนายรับรองเอกสาร โนตารี พับลิค  โทร 084-6078980
PRIME LEGAL AND NOTARIAL OFFICE