ReadyPlanet.com


Business Registration

บริษัทจำกัด คือ องค์กรทางการค้ารูปหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับกิจการการค้าที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ และโดยเฉพาะในการประกอบกิจการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากต่างประเทศจะคุ้นเคยกับรูปแบบบริษัทจำกัดมากกว่าห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัดมีลักษณะเป็นดังนี้

      1.มีผู้ถือห้นตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

     2.บริษัทจำกัดจะแบ่งทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นๆ ละเท่าๆ กัน

     3.ผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบจำกัดในหนี้ของบริษัทจำกัดไม่เกินจำนวนเงินตามมูลค่าหุ้นที่ตนถืออยู่และยังส่งใช้ไม่ครบเท่านั้น                                       

    4.การจัดตั้งบริษัทจำกัดจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

      จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดได้อย่างไร?

        การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดั้งนี้

     1.ขอตรวจและจองชื่อบริษัทจำกัด ที่ประสงค์จะจัดตั้ง

     2.จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิและนำหนังสือบริคณห์สนธิไปจดทะเบียน เมื่อชื่อบริษัทจำกัดที่ประสงค์จะจัดตั้งนั้นผ่านการตรวจสอบและตรวจรับจากเจ้าหน้าที่ว่าไม่คล้ายหรือซ้ำกับนิติบุคคลอื่นผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทหรือที่เรียกว่า ผู้เริ่มก่อการ ซึ่งจะต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป ต้องร้วมกันทำหนังสือบริคณห์สนธิและนำไปจดทะเบียน

     3.ประชุมจัดตั้งบริษัท หลังจากจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและหุ้นทั้งหมดมีผู้จองซื้อครบแล้ว ให่ผู้เริ่มก่อการนัดผู้ซื้อหุ้นทุกคนประชุมจัดตั้งบริษัท เพื่อทำความตกลงในเรื่องต่างๆ เช่น ตั้งข้อบังคับบริษัท ให้สัตยาบันสัญญาหรืออนุมัติค่าใช้จ่ายที่ผู้เริ่มก่อการได้ทำหรือออกไปแล้ว กำหนดจำนวนและสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) กำหนดจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกทดแทนการลงทุนด้วยอย่างอื่นนอกจากเงิน เลือกแต่งตั้งกรรมการและกำหนดผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการลงชื่อแทนบริษัท แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าจ้างเป็นต้น

     4.ผู้เริ่มก่อการมอบกิจการงานทั้งหมดให้คณะกรรมการบริษัท

     5.คณะกรรมการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้น โดยจะเรียกเก็บครั้งเดี่ยวเต็มมูลค่าหรือเรียกเก็บครั้งแรกไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25% ก็ได้

     6.จัดทำคำขอและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

     หน้าที่ของบริษัทจำกัด

     1.บริษัทจำกัด ต้องทำงบการเงินอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน โดยมีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดรอบปีบัญชี พร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันอนุมัติงบการเงิน ทั้งนี้รวมถึงบริษัทที่แม้ว่าจะยังมิได้ประกอบกิจการก็ตาม จะต้องส่งงบการเงินด้วย มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

       2.จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ประชุมใหญสามัญผู้ถือหุ้น และให้นำส่งต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

       3.ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ภายหลัง 6 เดือน นับแต่วันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจัดประชุมครั้งต่อไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกระยะเวลา 12 เดือน

       4.ต้องจัดทำใบหุ้นมอบให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

       5.ต้องจัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท