ReadyPlanet.com


Payment

 วิธีการชำระค่าบริการ

โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี นายสมสรร  หมายสุข

-----------------------------------------------------------------------------
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
 สาขาไอทีสแควร์  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  202-232264-2

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาไอทีสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  762-221384-7

-----------------------------------------------------------------------------

 
        

....ประเภทเรื่องที่ต้องการเลือก... :
คำนำหน้าชื่อ : นาย
นาง
นางสาว
ชื่อ นามสกุล :  *
วดป เกิด :  *
เลขบัตรประชาชน :  *
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  *
วันออกบัตร ว/ด/ป :  *
ออกให้ที่ :  *
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :
โทรศัพท์ :  *
เบอร์โทรมือถือ :
Email :  *
1. ชื่อนิติบุคคล :
ชื่อนิติบุคคล :
2. ชื่อนิติบุคคล :
ชื่อนิติบุคคล :
ข้อมูลเพิ่มเติม :