ReadyPlanet.com
dot dot
ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว
มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
 

จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ ดังนี้

(1) กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงาน เอกสารประกอบคำขอจัดเรียงตามลำดับ ดังนี้

       1. แบบคำขอต่ออายุ ตท.5

       2. ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) พร้อมสำเนา

       3. หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมสำเนา

       4. แบบหนังสือรับรองการจ้าง หรือ สัญญาจ้าง

       5. เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)

       6. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตัวเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ

 

เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

   » กรณีสถานประกอบการเอกชน «

       1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6เดือน) หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออก ตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ,ศ, 2542 พร้อมหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาในใช้จ่ายในประเทศไทย

       2. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว

 

   » กรณีโรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน «

       1. สำเนาหนังสือแต่งตั้งครู หรือผู้สอน (ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน),รายละเอียดแสดงจำนวนครูชาวต่างชาติตาม แบบที่กำหนด/มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวง รับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษา โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่ง และระยะเวลา

       2. ใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน

       3. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน,ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่และใบอนุญาต ให้เป็นผู้จัดการ/ใบอนุญาตต่าง ๆ (ถ้ามี)/สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลง นามของมหาวิทยาลัย

 

   » กรณีหน่วยงานราชการ «

       1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/เขตการศึกษาและ โรงเรียน(กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล) โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลาการจ้างงาน

       2. กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฏหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้น ตำแหน่งผู้ฝึกสอน

 

   » กรณีมูลนิธิ หรือสมาคม «

       หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ,สมาคม, วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

 

(2) กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามกำหนด VISA

การได้รับการขยายระยะเวลา VISA ใหม่ที่ไม่เกินกำหนดระยะเวลาของงานที่กำหนดไว้ โดยให้ยื่นขอต่ออายุ ณ สำนักงนจัดหางานกรุงเทพ 1-10 หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว และใช้หลักฐานเอกสาร ดังนี้ี้

       1. แบบคำขอต่ออายุ ตท.5

       2. ใบอนุญาตทำงาน (Work permit) พร้อมสำเนา

       3. หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมสำเนา

       4. สำเนาเอกสารตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง เช่น สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)

       5. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตัวเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ

 

หมายเหตุ **

       1. เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลเป็น ภาษาไทย ที่มีการรับรองความถูกต้อง

       2. กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ให้แสดงสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง

       3. สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้

            - เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ

            - เอกสารของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจCopyright © 2010 All Rights Reserved. ติดต่อ WEBMASTER WWW.SIAMLEGALONLINE.COM TEL.084 6078980, EMAIL.maisuk1976@gmail.com
สำนักงานหมายสุขทนายความ.

เลขที่ 14/5394 หมู่ที่ 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Tel 02-2078633 Fax.02-207-2626, Mobile Phone 084-607-8980

E-mail : maisuk1976@gmail.com

www.siamlegalonline.com