ReadyPlanet.com
dot dot
การขอปล่อยชั่วคราว(ประกันตัว)

การขอปล่อยชั่วคราว (การประกันตัว)
จะยื่นขอปล่อยชั่วคราวต่อศาลได้เมื่อใด
๑. เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาและพนักงานสอบสวนนำตัวมาฝากขังต่อศาล
๒. เมื่อตกเป็นจำเลย 
- โดยพนักงานอัยการนำตัวไปฟ้องศาล
- ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ ศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วคดีมีมูล ศาลออกหมายเรียกจำเลยไปสอบคำให้การแก้คดี 
 ๓. เมื่อถูกขังตามหมายศาล เช่น จำเลยที่หลบหนี และศาลออกหมายจับ พยานที่ไม่มาศาลจำเลยต้องคำพิพากษาให้จำคุก
หรือกักขัง และคดียังอุทธรณ์ฎีกาได้
 
 หลักประกันและหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
๑. เงินสด
๒. โฉนดที่ดิน น.ส.๓ ก หรือ น.ส.๓
๓. พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน หรือ สลาก ธ.ก.ส.
๔. สมุดเงินฝากประจำหรือใบรับฝากประจำของธนาคาร
๕. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
๖. หนังสือรับรองของส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๗. ใช้ตำแหน่งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมืองหรือตำแหน่งทนายความ 
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว
ในการมาติดต่อขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้ขอประกันจะต้องยื่นคำร้อง  ขอปล่อยชั่วคราวพร้อมด้วยเอกสาร 
และหลักประกันประกอบคำร้องดังกล่าว โดยนำต้นฉบับเอกสารพร้อมสำเนามายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งต่อไป ซึ่งเอกสารในการประกอบคำร้องขอปล่อยชั่วคราว มีดังนี้
 ๑. เอกสารเกี่ยวกับผู้ขอประกัน
- บัตรประจำตัวประชาชน 
- ทะเบียนบ้าน
ถ้าหากผู้ขอประกันมีคู่สมรสจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม
- บัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
- ทะเบียนบ้านของคู่สมรส
- ใบสำคัญการสมรส
- หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส
ถ้าหากผู้ขอประกันเป็นหม้ายโดยการตายของคู่สมรสหรือการหย่าจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม
- มรณะบัตรของคู่สมรส
- หนังสือสำคัญการหย่า
กรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องแสดงหนังสือเดินทางด้วย
๒. เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน
๒.๑ ใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน
- โฉนดที่ดิน
- หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินซึ่งออกให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน๖ เดือน รับรองโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
(ระบุชื่อจังหวัด) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือผู้ทำการแทน  กรณีสำนักงานที่ดิน
อำเภอรับรองราคาประเมินจะต้องเป็นนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้ทำการแทนหรือเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ
(ระบุชื่ออำเภอ)
- กรณีเจ้าของโฉนดที่ดินมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นคำร้องขอประกันต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยนายอำเภอ หรือ
ผู้รักษาราชการแทน ลงลายมือชื่อรับรองและประทับตราประจำตำแหน่ง  พร้อมทั้งต้องนำบัตรประชาชน และ
ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
๒.๒ ใช้พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน หรือสลาก ธ.ก.ส. เป็นหลักประกัน
- พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน หรือสลาก ธ.ก.ส.
- หนังสือรับรองพันธบัตรหรือสลาก
๒.๓ ใช้หนังสือรับรองของส่วนราชการ เป็นหลักประกัน
- หนังสือรับรองจากส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๒.๔ ใช้ตำแหน่งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือตำแหน่งทนายความเป็นหลักประกัน
(ใช้ประกันได้เฉพาะญาติเท่านั้น)
- หนังสือรับรองตำแหน่งและเงินเดือนจากต้นสังกัด
- บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรทนายความ
หมายเหตุ. หนังสือรับรองจากต้นสังกัดต้องแสดงสถานะ ระดับ อัตราเงินเดือน และหากมีภาระผูกพันในการทำสัญญา
ประกัน หรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันรายอื่นก็ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย
๒.๕ ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นหลักประกัน
- หนังสือค้ำประกันของธนาคาร
๒.๖ ใช้สมุดเงินฝากประจำหรือใบรับฝากประจำของธนาคาร เป็นหลักประกัน
- สมุดเงินฝากประจำของธนาคาร หรือใบรับฝากประจำของธนาคาร
- หนังสือรับรองยอดเงิน พร้อมระบุข้อความว่าธนาคารจะไม่ยอมให้ถอนเงินจำนวนดังกล่าวไปจนกว่าจะได้รับคำสั่ง
เปลี่ยนแปลงจากศาลอาญา
การวินิจฉัยสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ศาลจะพิจารณาข้อเหล่านี้ ประกอบ
๑. ความหนักเบาแห่งข้อหา
๒. พยานหลักฐานที่นำมาสืบแล้วมีเพียงใด
๓. พฤติการณ์แห่งคดีเป็นอย่างไร
๔. เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันได้เพียงใด
๕. ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่
๖. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีเพียงใด หรือไม่
๗. ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องขังตามหมายศาล ถ้ามีคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือ โจทก์แล้ว
แต่กรณี ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้
กรณีศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ผู้ยื่นคำร้องขอประกันมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งนั้นได้ ดังนี้
๑. คำสั่งของศาลชั้นต้น ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์
๒. คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา
๓. คำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวยืนตามศาลชั้นต้นให้เป็นที่สุดแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวใหม่Copyright © 2010 All Rights Reserved. ติดต่อ WEBMASTER WWW.SIAMLEGALONLINE.COM TEL.084 6078980, EMAIL.maisuk1976@gmail.com
สำนักงานหมายสุขทนายความ.

เลขที่ 14/5394 หมู่ที่ 14 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Tel 02-2078633 Fax.02-207-2626, Mobile Phone 084-607-8980

E-mail : maisuk1976@gmail.com

www.siamlegalonline.com